انجمن كوره كاران ايران

انجمن كوره كاران ايران و رفع معايب كوره كاشي و سراميك ساكمي

تحلیل عیوب پخت کاشی و سرامیک درون کوره غلتکی(Roller)

تحلیل عیوب پخت کاشی و سرامیک درون کوره غلتکی(Roller)
دلایل ترک برداشتن و راه کارها:

1) ترک

• ترک رایجترین مشکل پخت است که در پخت سریع کاشیهای معماری در کوره غلتکی اتفاق میدسته تقسیم می

1.ترک در مرحله افزایش دما

• این نوع ترک اغلب در لبههای کاشی ایجاد میشود(تصویر شماره 1) و معمولا" به جهت حرارت زیاد است (فاز تبخیر). کاشیها مقدار زیادی آب دارند و دمای کوره به سرعت افزایش مییابد، سطح کاشیها سفت میشود اما بخار داخلی  نمیتواند به آرامی بیرون بیاید بنابراین باعث به وجود آمدن ترک می

• به غیر از ترک هایی که به سبب عوامل گرمایی به وجود میهستند؛ ترک سخت و ترک لایه لایه        (تصویر شماره 2).

2. ترک در مرحله کاهش دما

• ترک ایجاد شده در مرحله کاهش دما نیز ترک باد یا ترک سرد شدن نامیده          می شود، که اغلب به سبب پخت سریع درکوره غلتکی اتفاق می

• مرحله دیگری که ترک به راحتی می

• زمانی که خنک کردن سریع به سرعت مورد نیاز نرسد ،یا زمانی که کاشیها در کوره قرار میگیرند دما خیلی بالا باشد، کاشی مجددا" در معرض ترک برداشتن خواهد بود. ترک همچنین معمولا" در خشک کن به وجود میاغلب در لبهها یا وسط کاشی به وجود میآید. ترک لبهها همیشه در قسمت جلو، پیش پخت کوره اتفاق میدر حالی که ترک وسط کاشی در قسمت عقب دستگاه اتفاق می

کج شدن:

• کج شدن کاشی یا سرامیک اغلب به علت یکدست نبودن دمای کوره است، زیرا قسمتی که در مجاورت دمای بالا قرار دارد بیشتر مستعد ترک خوردن است.

مشکل ناهمواری .

• چهار گوشه حدود 3cm رو به بالا خم میشوند، در حالی که دیگر قسمتهستند.(تصویر شماره 3)

• گوشه کج شده(تصویر شماره 4)

این مشکل شبیه وضعیت گوشه بالی شکل است، به غیر از تفاوت دما میان محفظه گرمایی بالایی و پایینی که توسط رولرها از هم جدا شده

خمیدگی C شکل

• لبهها کم کم به سمت پایین خم می

• خم D شکل

• خم جلو و پشت کاشی حدود 7-8 سانتیمتر از لبهها به سمت بالا می

• پیچ و انحراف E  شکل

• پشت و جلوی کاشی به سمت بالا و پایین خم می

• خم نامنظم F شکل(تصویر شماره 8).

تغییر شکل در قسمتهای مختلف کوره اتفاق میافتد، که به سختی میتواند به اشکال  نامنظم متنوعی تقسیم

خطا در اندازه عرضی (تصویر شماره 9)

بدیهی است که این مشکل بواسطه عمده تغییرات دما روی سطح افقی کوره می

2) سیاه شدن درون کاشی یا هسته سیاه

• اگر ماده آلی کاملا" نسوخته باشد، کاشی هسته سیاه خواهد داشت.

سه موقعیت خاص برای به وجود آمدن هسته سیاه وجود دارد:

1.تصویر شماره 10a، اگر این مشکل فقط در یک سمت کاشی اتفاق بیافتد، معمولا" میتواند به علت اضافه کردن ناموزون پودر از سوراخ

2.اگر این مشکل  اطراف کاشی اتفاق بیافتد، به دلیل مشکلات پرس کردن آن است. پانچ بالایی آنقدر سریع پایین میآید که مقداری از ذرات پودر نزدیک لبههای کاشی جمع می

3.تصویر شماره c10، هسته سیاه برآمده، این به سبب برآمده شدن پودربا رطوبت بالا داخل آن به وجود می

3) مشکلات سطح لعاب دار

• وجود مشکلات سطح لعاب دار نه تنها بر روی نمای کاشی لعابدار تاثیر میتاثیر دارد.در زیر مثال

.A تفاوت رنگ

• تفاوت رنگ عمدتا" توسط خود تونر به وجود میآید. درمراحل پختدلایل تفاوت رنگ هستند.

 B. نا موزونی سطح لعاب دیده

• زمانی که ذخیره اکسیژن کافی نباشد، پوسته تخم مرغی شکل، حباب های هوا یا سوراخروی سطح لعاب تشکیل می

 C. متبلورشدن در سطح لعاب

• این پدیده به ندرت تنها زمانی اتفاق میمرحله صیقلی شدن لعاب اتفاق می

D. انقباض لعاب

• ویژگی چسبندگی کملعاب نمیخشک کردن یا پختن کاشی، ترک ایجاد میشود یا حتی لایه لعاب از بدنه کاشی جدا می

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 20:2  توسط دهقاني  |